Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów organizowanego przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę pozostałych 40% środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o  dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Wniosek rozpatrywany jest w następnym roku kalendarzowym po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Jędrzejowskiego środków na realizację zadań powiatu, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926).
Skip to content