Dom Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Na terenie powiatu jędrzejowskiego znajduje się jeden dom pomocy społecznej realizujący zadanie powiatu w zakresie pomocy instytucjonalnej:

 

Dom Pomocy Społecznej

Mnichów 135; 28-300 Jędrzejów

 tel.:  41 3873512;  fax: 41 3873512

e-mail: dpsmnichów@gmaill.com

DPS jest jednostką organizacyjną powiatu. Dom przeznaczony dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

UMIESZCZENIE OSOBY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dom funkcjonuje na podstawie:

  • ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów  pomocy społecznej (Dz. U.  z  2012 r., poz. 964 ),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tj. Dz. U.z 2017.poz.2077 z późn.zm.)
  • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( tj. Dz.U. z 2017r., poz.1868 )
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownika samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.  902 )
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. Dz.U. z 2017r. poz  882 )
  • ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2342 )
  • decyzji Wojewody znak PS.II.9013/1-6/10 z dnia 31.12.2010r.
  • Statutu Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie nadanego uchwałą Nr XXXIV/263/06 Rady  Powiatu  w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca  2006r.
  • Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie nadanego uchwałą Nr 39/88/2015  Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 02 grudnia 2015 r.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

–   mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

–  małżonek , zstępni przed wstępnymi,

–  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

a) wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

c) opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,

d) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,

e) wywiad rodzinny (środowiskowy)u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,

f) zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,

g) w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Centrum. Pracownik PCPR zapoznaje się z dokumentacją w sprawie. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala rozstrzygnąć sprawę i wydaje decyzję w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Skip to content