RODO – Ochrona Danych Osobowych

RODO – Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” i dbając o Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibę w Jędrzejowie, przy ul. ul. Okrzei 49b. Możesz się z nami skontaktować:

– listowanie: ul. Okrzei 49b; 28-300 Jędrzejów;

– przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://pcpr.jedrzejow.pl;

– drogą mailową: pcpr@jedrzejow.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk.
Można się z nim skontaktować emailem: biuro@ochrona-danych.net lub telefonicznie pod numerem telefonu 66 55 86 173.

Cel i podstawy przetwarzana

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

a) udzielenia wsparcia, świadczeń i dodatków finansowych w formie pomocy rzeczowej, realizacji obowiązków prawnych w tym również archiwizacji dokumentacji sprawy na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj.: ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów prawa.

b) poinformowaniu o prowadzonej sprawie telefonicznie, sms -owo, pocztą mailową na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust.1 lit. A.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz stronom i uczestnikom postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą przez okres załatwiana wnoszonych wniosków i spraw , a po załatwieniu sprawy przez okres zgodnie z przepisami prawa tj. ustawy o archiwach państwowych, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody przez okres załatwiania sprawy lub do momentu wycofania zgodny na ich przetwarzanie 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

–  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

–  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie w przypadku wyrażonej zgody

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

  1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania
    w sprawie przyznania określonego świadczenia, usługi, dofinansowania, porady lub postępowania administracyjnego. W przypadku niepodania danych osobowych realizacja wniosków lub świadczeń będzie niemożliwa, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu poinformowania o prowadzonej sprawie telefonicznie, sms -owo, pocztą mailową na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Realizacja praw osób, których dane przetwarzamy.

Administrator udziela informacji dotyczących praw osób, które dane przetwarzane zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz prowadzi z tymi osobami wszelką komunikację wypełniając prawa osób z art. 15 – 22 oraz 24. Informację udziela się w formie pisemnej lub innej w tym również elektronicznej, po uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Wnioski należy składać w sekretariacie, pocztą tradycyjną z danymi umożliwiającymi identyfikację osoby lub droga elektroniczną przy wykorzystywaniu platformy ePUAP lub przesłać pocztą elektroniczną, wykorzystując podpis kwalifikowalny lub profil zaufany w celu identyfikacji wnioskodawcy. 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na mocy art. 15–22. W przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 2, administrator nie odmawia podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa przysługujące jej na mocy art. 15–22, chyba że wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 5.Informacje podawane na mocy art. 13 i 14 oraz komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 i 34 są wolne od opłat.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

Wnioski do realizacji praw osób:

Skip to content