Warsztaty Terapii Zajęciowej

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego funkcjonują się dwa warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczy łącznie  96 osób niepełnosprawnych. Jeden warsztat funkcjonuje  przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie i liczy 44 uczestników, a drugi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie i liczy 52  uczestników). Zgodnie z  ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej działalność WTZ-ów jest finansowana ze środków PFRON ( 90%) i własnych powiatu (10% na każdego uczestnika WTZ-u).

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat w/w celu  odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji.

 

Podstawa prawna:

 – Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 poz.511 .),

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.  w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 z 2004r. poz. 587).

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content